Microsoft Corp חברת מיקרוסופט

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MSFT

דוחות כספיים Microsoft Corp חברת מיקרוסופט, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MSFT ברבעון האחרון היא 62.02 B USD, והיא גבוהה ב-9.74% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q2 24 היא 21.87 B USD.

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: USD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה