Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

TSM NYSE
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd NYSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

TSM financial statements: תזרים מזומנים

מבט מעמיק ב Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים מזומנים חופשי של TSM עבור Q3 21 הוא 4.56B. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של TSM היה 11.14B ותזרים המזומנים התפעולי היה 28.33B.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי